Nếu không tải được Video. Vui lòng vào link bên dưới để xem trên youtube: https://youtu.be/oO1rchJau5U

Người trí thức nói điều đơn giản theo cách phức tạp. Người nghệ sĩ nói điều phức tạp theo cách đơn giản.

Đánh giá và bình luận